วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

1. แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557)
1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1. สาขาวิชาเครื่องกล
– สาขางานยานยนต์
2. สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
– สาขางานผลิตภัณฑ์
3. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
– สาขางานไฟฟ้ากำลัง
– สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1. สาขาวิชาพณิชย์การ
– สาขางานการบัญชี
– สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.3 ประเภทวิชาคหกรรม
1. สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
– สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า
2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
– สาขางานอาหารและโภชนาการ

2. แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557) (จัดการเรียนการสอนในเรือนจำ)
2.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1. สาขาวิชาเครื่องกล
– สาขางานยานยนต์
2. สาขาวิชาโลหะการ
– สาขางานเชื่อมโลหะ
3. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
– สาขางานไฟฟ้ากำลัง
2.2 ประเภทวิชาคหกรรม
1. สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
– สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า

3. แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557) เทียบโอน/สะสมหน่วยกิต (จัดการเรียนการสอนในโรงงาน)
3.1 ระดับ ปวช.
3.1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
– สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
3.1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1. สาขาวิชาพณิชย์การ
– สาขางานการบัญชี
– สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.2 ระดับ ปวส.
3.2.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1. สาขาวิชาเครื่องกล
– สาขางานเทคนิคยานยนต์  (นักเรียนที่จบจาก ปวช.)
– สาขางานเทคนิคยานยนต์  (นักเรียนที่จบจาก ม.6)
2. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
– สาขางานไฟฟ้ากำลัง  (นักเรียนที่จบจาก ปวช.)
– สาขางานไฟฟ้ากำลัง  (นักเรียนที่จบจาก ม.6)
– สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  (นักเรียนที่จบจาก ปวช.)
– สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  (นักเรียนที่จบจาก ม.6)
3.2.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1. สาขาวิชาการบัญชี
– สาขางานการบัญชี  (นักเรียนที่จบจาก ปวช.)
– สาขางานการบัญชี  (นักเรียนที่จบจาก ม.6)
– สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (นักเรียนที่จบจาก ปวช.)
– สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (นักเรียนที่จบจาก ม.6)

4. แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
4.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1. สาขาวิชาเครื่องกล
– สาขางานเทคนิคยานยนต์  (นักเรียนที่จบจาก ปวช.)
– สาขางานเทคนิคยานยนต์  (นักเรียนที่จบจาก ม. 6)
2. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
– สาขางานไฟฟ้ากำลัง
– สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
4.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1. สาขาวิชาการบัญชี
– สาขางานการบัญชี

5. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2533)

ัสวิชา ื่อวิชา จำนวน (ชั่วโมง)
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2533
สาขาวิชาตัดเสื้อสตรี
วคต. 01120 ผมทรงสูง 120
วคต. 02165 ผมทรงกลาง-ทรงต่ำ 165
สาขาวิชาอาหาร-ขนม
วคอ. 05045 เค้ก 45
วคอ. 06045 แต่งหน้าเค้ก 45
สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์
วศป. 02075 ดอกไม้ประดิษฐ์ จากวัสดุอื่น 75
สาขาวิชาเพ้นท์สีพิมพ์ผ้าและบาติก
วศส. 01090 การเพ้นท์สี 90
สาขาวิชาเครื่องหนัง
วศน. 05060 ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังประกอบวัสดุท้องถิ่น 60

 

6. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2540)

ัสวิชา ื่อวิชา จำนวน (ชั่วโมง)
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2540
สาขาวิชาช่างยนต์
1101-1201 ช่างบริการจักรยานยนต์ 75
1101-2201 ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก 75
1101-2202 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก 75
1101-3301 ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 150
1101-3302 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล 150
1101-8203 การขับรถยนต์ 75
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
1103-1210 ช่างเชื่อมซ่อมบำรุง 75
1103-1302 ช่างเชื่อมงานผลิตภัณฑ์ 150
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
1101-2301 ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 150
1104-3301 ช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้าภายในบ้าน 150
1104-4301 ช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 150
1104-4302 ช่างโปรแกรมควบคุมไฟฟ้า 150
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1105-1304 ช่างดิจิตอลเบื้องต้น 150
1105-2305 ช่างซ่อมเครื่องขยายเสียง 150
1105-2306 ช่างซ่อมเครื่องรับวิทยุ-เทป 150
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
1301-2209 การแกะสลักกระจก 75
สาขาวิชาหัตถกรรม
1303-7202 งานหนัง (เข็มขัดประกอบลวดลายฯ) 75
1303-7203 งานหนัง (กระเป๋าสตรี) 75
1303-7205 งานหนัง (ผลิตภัณฑ์รองเท้าเบื้องต้น) 75
1303-7301 งานหนัง (ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังเบ็ดเตล็ด) 150

 

6. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2540) ต่อ

ัสวิชา ื่อวิชา จำนวน (ชั่วโมง)
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2540
สาขาวิชาดนตรี
1306-1101 ทฤษฎีดนตรีสากล 30
1306-1312 การรวมวง 150
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1401-1201 กระโปรงเบื้องต้น 75
1401-1202 เสื้อเบื้องต้น 75
1401-1203 กระโปรงสมัยนิยม 75
1401-1204 เสื้อสมัยนิยม 1 75
1401-1206 กางเกงสตรี 75
1401-1315 สูทสตรี 150
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทั่วไป (กลุ่มวิชาเสริมสวย)
1403-1101 การนวดหน้า-แต่งหน้า 45
1403-1103 การแต่งเล็บ 30
1403-1104 การเปลี่ยนสีผม 30
1403-1105 การเกล้าผม-ถักเปีย 45
1403-1207 การซอยผม-ดัดผม 120
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทั่วไป (กลุ่มวิชางานประดิษฐ์ )
1403-6301 การประดิษฐ์ ของชำร่วยและของที่ระลึก 150

 

7. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ใช้หลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ัสวิชา ื่อวิชา จำนวน (ชั่วโมง)
หลักสูตร (ปวช. พ.ศ. 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
สาขาวิชาโลหะการ (สาขางานเชื่อมโลหะ)
21001001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 72
21001004 งานฝึกฝีมือ 108
21001005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 72
21001007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 72
สาขาวิชาพณิชยการ (สาขางานการบัญชี)
22011003 บัญชีเบื้องต้น 2 72
20010006 การเงินส่วนบุคคล 54
20010007 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 54
22011007 พิมพ์ดีดอังกฤษ 1 54
สาขาวิชาพณิชยการ (สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
20010001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 54
22012414 การสร้างเว็บเพจ 72
22012407 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์ 36
สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาสามัญสัมพันธ์ )
20001101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 36
20001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 36
20001233 ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต 36
20001301 วิถีธรรมวิถีไทย 36
20001401 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 54
20001501 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 36
20001520 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 36


8. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตรท้องถิ่น)

ัสวิชา
ื่อวิชา จำนวน
ชม.
หลักสูตรท้องถิ่น
สาขาวิชาช่างยนต์
วอย. 01016 การขับขี่รถจักรยานยนต์ 16
สาขาวิชาเสริมสวย-ตัดผม
วคส. 02030 ตัดผมทรงนักเรียนหญิง 30
วคต. 04030 ตัดผมทรงนักเรียนชาย 30
สาขาวิชาเพ้นท์สีพิมพ์ผ้าและบาติก
วศส. 01045 การเพ้นท์สี 45
สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์
วศป. 01045 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า 45
วศป. 02030 ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุอื่น 30
1403-6360 การประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก 60
สาขาวิชาดนตรี
1306-1360 การรวมวง 60
ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตรได้ที่นี่>>>หลักสูตร

Comments

comments