วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

กิจกรรมการให้ความรู้ต่างๆ ในการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ โดยส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องในวันปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2560 (8 พค. 60)

กิจกรรมการให้ความรู้ต่างๆ ในการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ทั้งระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. โดยส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องในวันปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2560

  • งานทะเบียน
  • งานวัดผลและประเมินผล
  • งานทวิภาคี
  • งานส่งเสริมการค้า
  • งานกิจกรรม
  • งานศูนย์ข้อมูล
  • งานปกครอง
  • งานแนะแนว

ทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษามีความเข้าใจในการศึกษาต่อสายอาชีพเป็นอย่างดี

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page