โครงการ » โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร สถานศึกษา I-Teacher

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร สถานศึกษา I-Teacher

29 เมษายน 2019
268   0

ทางงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ได้ดำเนินการจัดอบรมแก่คณะครูและบุคลากรภายในวิทยาลัย
โดยท่านวิทยากร อาจารย์นพอนันต์ นรโคตร และ อาจารย์สมยงค์ จันทร์งาม

Patrick Omameh Authentic Jersey