วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ศูนย์บ่มเพาะ

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาด้านการดำเนินธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566
การนำเสนอผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2565
แผนปฏิบัติการประจำปีศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
เผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นในการประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ
นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ ที่สำเร็จการศึกษาแล้วและสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ
นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ ที่สำเร็จการศึกษาแล้วและสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ
นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ ที่สำเร็จการศึกษาแล้วและสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ
นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ ที่สำเร็จการศึกษาแล้วและสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ
นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ ที่สำเร็จการศึกษาแล้วและสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ