วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ อาจารย์ สุดาพร เสืออินทร์

หน่วยที่ 1 การฟังคำสั่ง อ่านคู่มือ และการรับสารจากสื่อต่าง ๆ

หน่วยที่ 2 การนำเสนอผลงาน

หน่วยที่ 3 การพูดสาธิต

หน่วยที่ 4 การพูดติดต่อกิจธุระในงานอาชีพ

หน่วยที่ 5 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน

หน่วยที่ 6 การเขียนโครงการและแผนธุรกิจ

หน่วยที่ 7 การเขียนโฆษณา

หน่วยที่ 8 การเขียนประชาสัมพันธ์

Comments

comments