วันอาทิตย์, 28 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา
นำนักเรียน นักศึกษา ออกสอบใบขับขี่
ทำความสะอาดบำรุงรักษาหลอดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
นิเทศติดตามมาตรการการเรียนการสอนช่วง covid-19
รับสมัครนักเรียนหลักสูตรสมทบ
คณะกรรมการเข้าประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 29 มิถุนายน 2563
คณะกรรมการเข้าประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 26 มิถุนายน 2563
ประกาศ วช.ชย. เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอน
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว