วันจันทร์, 17 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์

การตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ
งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2564
การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2564
โครงการภายใต้การนิเทศระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2564 รอบที่ 2