วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

ประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการช่างติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณทีวีภายใต้โครงการ DLTV R-Service รุ่นที่ 1 (9มิย.63 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ)
ประกาศรับนสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น
รายงานผลการดำเนินงานงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิชาการและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิรับมอบแอลกอฮอล์ จากท่าน สส.สุชาติ ภิญโญ จำนวน 40 ลิตร
กำหนดการยื่นคำร้องขอแก้
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กรมธนารักษ์
กำหนดการยื่นคำร้องขอแก้
ประชาสัมพันธ์ประกวดราคา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายประสานมาตรการ แก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว