วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

ทักษะภาษาไทยเชิงอาชีพ อาจารย์ สุดาพร เสืออินทร์

หน่วยที่ 1 การฟัง การดู และการอ่านสารในงานวิชาชีพ

หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสาร

หน่วยที่ 3 การนำเสนอข้อมูล

หน่วยที่ 4 การพูดในงานอาชีพ

หน่วยที่ 5 การพูดในโอกาสต่างๆ ของสังคม

หน่วยที่ 6 การเขียนจดหมายกิจธุระ

หน่วยที่ 7 การจดบันทึกข้อมูล

หน่วยที่ 8 การเขียนรายงานการประชุม

หน่วยที่ 9 การเขียนโครงการ

หน่วยที่ 10 การเขียนโฆษณา

หน่วยที่ 11 การเขียนประชาสัมพันธ์

หน่วยที่ 12 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน

Comments

comments