วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

กิจกรรม/อบรม/โครงการ

โครงการสานพลังสร้างมาตราการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชัยภูมิ 1/2560
โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วัดสว่างอารมณ์
งานทวิภาคีประชุมหารือครูนิเทศ 1/2560
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้นำกองลูกเสือวิสามัญ กองวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิเข้าร่วมพิธีสวนสนาม
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
สรุปการดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center Thailand 4.0 ประจำปีการศึกษา 2560
กีฬาอาชีวศึกษาชัยภูมิเกมส์
CPM GAMES 2017
กิจกรรมอาชีวศึกษาชัยภูมิร่วมใจลดใช้พลังงาน
กิจกรรมอบรมสมาธิ ให้กับนักเรียน นักศึกษาใหม่ โดยวิทยากรจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ 68 วัดชัยภูมิวนาราม