วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

ข่าวล่ามาเร็ว

การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิชางานประกอบผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม
ในนามงานวิจัยและพัฒนาฯ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ขอขอบคุณ คณะครูและเจ้าหน้าที่ ที่ให้ความสนใจในการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักการวิจัยสู่ในแนวทางปฎิบัติในระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการวิจัยสู่แนวทางปฏิบัติ ในวันที่ 26-27 เมษยน 2560 ณ อาคาร 5 ชั้น 2 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ประชุมเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำ ประจำปี 2560 โดยนายปราโมทย์ ขุนเพ็งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิเป็นประธานในพิธี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการะประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2560